Náš program

Společně si přejeme zajistit, aby Chabry byly příjemným a rozvíjejícím se místem k bydlení pro nás i naše děti. Proto jsme připravili jasný a dosažitelný program.

Efektivní a nerušící doprava

 • Podpoříme urychlené řešení neúnosné dopravní situace v naší městské části, zejména v ul. Ústecká a Spořická, Doksanská a Kobyliská, a zajistíme instalaci semaforů na krizových místech. 
 • Stojíme jasně za tím, že tranzitní kamionová doprava do Prahy nepatří. Zasadíme se o nestranné posouzení trasy vnějšího okruhu. Podporujeme propojení Prahy 8 a 6, ale nechceme v Chabrech dálnici s tranzitní kamionovou dopravou.
 • Budeme požadovat revizi záměru výstavby tramvajové trati do Zdib. 
 • Budeme chránit Beranovku jako neprůjezdnou pro automobilovou dopravu, abychom zajistili bezpečný prostor před školou.

Územní rozvoj a výstavba v zájmu občanů

 • Budeme řádně pečovat o stávající majetek a infrastrukturu a zajistíme její rozvoj a dobudování s pomocí efektivního využití dotačních programů.
 • Prosadíme realizaci sportovišť, veřejných prostranství, parků, domu pro seniory a výstavbu komunitního centra, podpoříme vznik drobných obchodů a služeb.
 • Se zastupiteli hl. města Prahy se budeme aktivně podílet na dokončení Metropolitního plánu.
 • Nová obytná zástavba musí být doprovázena zajištěním kvalitní dopravní infrastruktury, veřejné vybavenosti a služeb.

Vzdělání je klíč k budoucnosti

 • Naší prioritou je zajištění dostatečného počtu míst ve školkách a škole pro všechny místní děti.
 • Dobré školství je základem úspěchu, proto budeme pokračovat v celkové modernizaci školství a přípravě dalších vzdělávacích institucí a zejména vhodných alternativách, které odpovídají růstu naší městské části. Zasadíme se o modernizaci a renovaci všech školních objektů v majetku MČ.
 • Budeme nadále podporovat kvalitní profesní rozvoj učitelů a pečovat o celkové klima v chaberském školství. 
 • Naším cílem je rovněž osobnostní rozvoj dětí se zaměřením na kreativní a kritické myšlení a intenzivnější jazykové vzdělávání.

Kultura a péče o naše seniory, podpora místních tradic, spolků a aktivit

 • Podporujeme činnost všech kulturních složek naší městské části, chaberských divadelníků a samozřejmě aktivit, kterým má Chaberský dvůr sloužit. Dále je rozšíříme o dílny, akce i zájmové činnosti, zejména pro děti a pro seniory. Podpora rozvoje aktivit naší knihovny a její úspěchy jsou pro nás radost.
 • Péče o seniory je zrcadlem společnosti. jsme hrdí na chaberskou dlouhou tradici akcí pro seniory a chceme ji dále rozšířit a podpořit. Další nabídka služeb, společenská setkávání, slevy na kulturních akcích, nabídky zdravotních a zájmových kurzů jsou pro nás samozřejmostí, kterou chceme zpestřovat život našich dlouhověkých. Projekt domu pro seniory, který aktivně prosazujeme, je náš cíl. 
 • I nadále budeme podporovat místní tradiční hodnoty a spolky, například Sokol a OSOP a další. Byli jsme iniciátory a hrdě nadále podporujeme udržování původních tradic i rozvoj sousedských vztahů, např. v podobě stavění májky, sousedských slavností a dalších společenských akcí.
 • Budeme usilovat o důslednou a citlivou obnovu chaberských památek, zejména o nutnou opravu chaberského kostela a významných lokalit.

Podporujeme sport a zdravý životní styl

 • Budeme podporovat rozvoj všech místních sportovních klubů, spolků a Sokola. Maximálně se zasadíme o získání podstatných dotací do sportu a budeme participovat na rozvoji finančně i pracovně. 
 • Podpoříme výstavbu víceúčelové sportovní haly a obnovu a rozšíření stávajících sportovišť, zejména rekonstrukci sokolovny, zasadíme se o vybudování nových cyklostezek.
 • Vypracujeme a prosadíme dlouhodobý plán rozvoje sportu právě pro aktivní získávání externích dotací, budeme podporovat soutěžní i amatérské sportování dětí a mládeže a zlepšíme podmínky pro sport a volnočasové pohybové aktivity.
 • Vystavíme nové sportoviště na místě garáží u fotbalového hřiště, jak prosazovala naše kandidátka na starostku již v roce 2019. Zasadíme se o výstavbu dalších sportovišť, hřišť a parků v oblasti horních a Nových Chaber.

Zelené Chabry – veřejná prostranství a životní prostředí

 • Opravujeme chodníky, schody a zákoutí a chceme v tom pokračovat.
 • Budeme usilovat o větší čistotu veřejných prostranství a ulic. včetně úklidu psích exkrementů. Instalujeme více odpadkových košů a zajistíme častější úklid v okolí popelnic. 
 • Podpoříme výsadbu zeleně na veřejných plochách. O zeleň budeme řádně pečovat a vyžadovat stejnou péči všech majitelů.
 • Naší prioritou je vytvoření volnočasového areálu s pestrým využitím v oblasti za školou a v Nových Chabrech.

Chytrý a efektivní úřad MČ

 • Otevřený úřad je samozřejmostí – otevřené dveře úřadu, ochota a aktivita jsou naprosto zásadní.
 • Budeme se i nadále snažit o aktivnější zapojení občanů do rozhodování o chodu obce, např. formou anket.
 • Budeme nadále profesionálně a efektivně využívat vhodných dotačních programů a možností, jak navýšit finanční prostředky, jak již v tomto volebním období předvedla naše kandidátka na starostku Barbora Floriánová získáním zásadních dotací ve výši 180 milionů Kč.
 • Dokončení modernizace úřadu a péče o kvalitní pracovníky jsou pro nás prioritou. Navážeme na úspěchy v hodnocení naší práce z tohoto volebního období.

Bezpečné Chabry

 • Zasadíme se o udržení bezpečnosti v obci a zamezení nárůstu obecné i drobné kriminality a vandalismu.
 • Zařídíme lepší osvětlení veřejných prostranství a jejich kontrol. Podpoříme výstavbu osvětlení v Beranovce.
 • Budeme podporovat preventivní programy zaměřené na rizikové chování a kriminalitu, a to nejen pro děti, ale i pro seniory.
 • Zajistíme instalaci bezpečnostních prvků a semaforů na kritických přechodech pro chodce.